Wetenswaardigheden

De omgeving van het Huisje bij de Molen heeft een aantal wetenswaardigheden.

Klooster Thabor

In de zeer nabije  omgeving historische gronden: op 500 m afstand  heeft een klooster gestaan. Klooster Thabor is opgericht door Rienck  Bockema in 1406 en in 1410 trad hij zelf in. De monniken van Thabor hebben er mede voor gezorgd dat de dijken in de toenmalige Middelzee zijn aangelegd. Deze dijken zijn nog altijd in het landschap aanwezig. Het gebouw is in 1572 gesloopt.

Het oudste bootje van Friesland, is min of meer toevallig gevonden bij onderzoek naar een verdwenen klooster. Archeologen van RAAP vonden het houten scheepswrak in 2006 tijdens een onderzoek voor Gasunie in het gasleidingtracé in Tirns, in het weiland vóór het ‘Huisje bij de molen’. 

De resten van het scheepje zijn gevonden op 3 meter diepte, in een oude slenk van de vroegere Middelzee.  Deze oude slenk strekte zich vanuit het noorden tot bijna tot aan Sneek uit. Het bleek te gaan om een punterachtige scheepje van ruim zeven meter lang, circa anderhalve meter breed en 70 centimeter diep. Het hout van de platbodem is eeuwenlang goed bewaard gebleven in de vochtige klei.

oudste bootje friesland

Zeldzame vondst

De uiterst zeldzame vondst is gedaan bij de aanleg van de gastransportleiding Grijpskerk-Medemblik. In opdracht van de Gasunie heeft RAAP op verschillende plekken in het tracé van de gasleiding archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden uitgevoerd. De unieke scheepsvondst leidde niet tot oponthoud. Eigenlijk verwachtten de archeologen hier overigens sporen van het voormalige laat-middeleeuwse klooster Thabor (bij Tirns) te vinden, maar die zijn niet aangetroffen.

Het scheepswrak is in het veld gedocumenteerd, in delen geborgen en overgebracht naar het Scheepsarcheologisch depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Lelystad. Daar is het verder onderzocht en geconserveerd. Onderzoek naar de jaarringen in het hout wees er op dat de bomen die het scheepshout hebben geleverd in de periode 1180-1188 zijn gekapt . Het bootje zal kort erna gebouwd zijn. Vergelijkbare scheepjes zijn zo goed als onbekend en voor Friesland is dit de oudste boot.